Zoek
Facebook
« Tuinkamer Leiden voortvarend in uitvoering | Main | Op bezoek in het Glaspaleis SCHUNCK, Heerlen »
woensdag
dec212016

3D beelden tuinkamer Marieke en Lucien, Nijmegen

Voor de tuinkamer van Marieke en Lucien maakte ik 3D beelden. Je ziet dat met 3D een project nog meer gaat leven en je voorpret vergroot vooraf aan de uitvoering van het plan. Marieke en Lucien zijn heel tevreden over hoe het proces van het ontwerp gelopen is. Lees hier hun positieve verslag!

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>