Zoek
Facebook
« Tuinkamer Leiden in de namiddagzon | Main | 3D beelden tuinkamer Marieke en Lucien, Nijmegen »
dinsdag
aug212018

Tuinkamer Leiden voortvarend in uitvoering

De tuinkamer in Merenwijk Leiden gaat voortvarend in de uitvoering. Het is een aanbouw uitbouw in glas, staal en hout aan de tuinkant van de woning, met uitzicht op het water. We houden u hier op de hoogte!

 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>