Zoek
Facebook
« Op bezoek in het Glaspaleis SCHUNCK, Heerlen | Main | Ontwerp met varianten aan opdrachtgever gepresenteerd »
woensdag
mei132015

verkenningen upgrading en uitbreiding kantoor

Verkenning naar de mogelijkheden voor verbouw en upgrading van een voormalig bankgebouw tot kantoorgebouw met hedendaagse uitstraling. 

In het voorstel is de entreezijde aan het binnengebied vormgegeven met een baksteen U-vormig kader rond de entreepuien en een kleine binnentuin. Als contrast is het bestaande metselwerk wit gekeimd. De steen komt dan beter tot zijn recht en er ontstaat een fris, nieuw beeld. De keuze voor de steen van het kader heb ik in drie varianten gevisualiseerd, waaronder ook een variant met warm-donkerrode handvormsteen.

 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>